Deze website is eigendom van Digital Studio

Contactgegevens:

Digital Studio – Mr. Spaghetti bvba

Oedelestraat 1

8580 Avelgem

BTW BE 0545 931 935

hello@digital-studio.be

T+32 487 362 161

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Digital Studio of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Digital Studio levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Digital Studio de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Digital Studio kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De klant is steeds verantwoordelijk voor nazicht en updaten van zijn of haar website, zowel op de frontend als backend, om de meest optimale beveiliging te garanderen. Digital Studio biedt deze dienst ook aan op vraag van de klant.

Digital Studio onderneemt al het mogelijke, naast de serverbeheerder, om de website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Digital Studio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, ongeacht welk kanaal.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Digital Studio geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Digital Studio kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Digital Studio verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Digital Studio verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Dhr. Van Opdenbosch op samuel@Digital-Studio.be.

Verwerkingsdoeleinden

Digital Studio verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

  1. toestemming
  2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
  3. noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  4. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Digital Studio groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Digital Studio verbonden zijn of met enige andere partner van Digital Studio ;

Digital Studio garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: bigbrother@mister-spaghetti.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

OFFERTES, FACTUREN EN VOORWAARDEN

Rechtsgeldigheid

Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant en Digital Studio of door bevestiging voor akkoord via e-mail of door betaling van de voorschotfactuur. Promotioneel drukwerk (zoals brochures, flyers, visitekaarten) en promotie via online kanalen (sociale media, website) kunnen nooit als offerte dienen. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening ervan of aanvaarding via e-mail. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst of module. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

Tarieven

Uurtarieven zijn indicatief en jaarlijks indexeerbaar. Digital Studio werkt steeds volgens het ‘time & material’ principe. Digital Studio zal de gepresteerde tijd en gebruikte materialen verrekenen volgens verbruik. Gegeven ramingen en inschattingen zijn te allen tijde indicatief en kunnen van het ingeschatte bedrag afwijken. Kleine wijzigingen buiten de offerte die maximaal 30%  meer dan de totaalprijs van het bedrag ( met een maximumbedrag van €500 ), exclusief btw, van de offerte bedraagt en waarvan dit nodig is voor de goede aflevering van het project of op vraag van de klant voldaan werd, worden niet gemeld en kunnen geenszins geprotesteerd worden. Alle andere kosten die groter zijn dan 30% ( met een minimumbedrag van €501 ) zullen op voorhand gemeld worden en pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring.

Tarieven van abonnementen, materialen, plugins en alle andere diensten, in de ruime zin van het woord, die Digital Studio aanbiedt, zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden naargelang de wijziging in de markt en bij leveranciers. Deze prijsstijging zal pas doorgevoerd worden door Digital Studio na een schriftelijke bekendmaking via e-mail.

Duur

Abonnementen op producten en diensten met een recurrent karakter (zoals bijvoorbeeld: abonnementen op hosting, housing, bandbreedte, domeinnamen, E-marketing, Content Management Systemen, E-mail beheer en diensten zoals lay-out van nieuwsbrieven, updates, onderhoud) is van onbepaalde duur met een minimum van 1 jaar. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het abonnement kan slechts opgezegd worden wanneer de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, kennis geeft van de opzegging aan Digital Studio en dit minimum 3 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse periode.

Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging van de hosting. Elke dienst moet afzonderlijk vermeld worden. Bij een verhuis van een domeinnaam weg van Digital Studio is de klant zelf verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en voor een tijdige verhuis (minimaal 1 maand voor de vervaldatum). Facturatiedatum is nooit gelijk aan de vervaldatum van een domeinnaam. U kan het verstrijken van de periode zelf raadplegen via DNS.be of op aanvraag bij Digital Studio. Indien de domeinnaam niet tijdig wordt overgezet na opzegging, zal deze niet automatisch verlengd worden en in quarantaine geplaatst worden. Indien de domeinnaam alsnog uit quarantaine moet gehaald worden zal hiervoor een aan de markt conforme prijs gerekend worden met een bijkomende administratiekost van €15.

Oplevering

De producten of diensten kennen geen originele drager, daarom zal de klant ten allen toegang krijgen tot de bestelde producten en diensten. Een simpele kennisgeving door Digital Studio van locatie en/of toegangscodes zal beschouwd worden als oplevering van de desbetreffende onderdelen. Indien er geen specifieke reactie van de klant komt binnen de 14 kalenderdagen (tenzij Digital Studio expliciet vraagt om sneller te reageren, ingeval hoogdringendheid) na opleveren van een onderdeel, zal Digital Studio het desbetreffende onderdeel als aanvaard beschouwen. Op eenvoudige vraag kan de code en data op fysieke drager geleverd worden. De kosten hiervoor zullen op time & material basis verrekend worden.

Intellectuele eigendom

Digital Studio voorziet in een volledige overdracht van de vermogensrechten op alle geleverde diensten en producten, in zoverre Digital Studio hierover zelf de rechten bezit en deze mag overdragen. Deze overdracht vindt plaats op moment van volledige betaling van de producten of diensten.

Beperking van aansprakelijkheid

De klant is steeds verantwoordelijk voor nazicht en updaten van zijn of haar website, zowel op de front-end als backend, om de meest optimale beveiliging te garanderen. Digital Studio biedt deze dienst ook aan op vraag van de klant.

Digital Studio onderneemt al het mogelijke, naast de serverbeheerder, om de website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Digital Studio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, ongeacht welk kanaal.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Digital Studio geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Digital Studio kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Digital Studio verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder disconto, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. Betaling dient plaats te vinden door middel van storting, overschrijving of overhandiging van liquiditeiten in handen van een persoon die ons geldig kan verbinden. Elke andere betaling wordt voor niet-bestaand gehouden.

Bij gebrek aan uitdrukkelijk en schriftelijk protest van de factuur binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht deze factuur zonder voorbehoud en in al zijn onderdelen te hebben aanvaard.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, behoudt Digital Studio zich enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekeningnummer ING BE09 3630 4924 8657 met als referentie het factuurnummer. Bij achterstallige rekeningen wordt de wettelijk verschuldigde rente in rekening gebracht en wordt per gestuurde herinnering een administratiekost van €18.5 gerekend.

Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders vermeld. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar. Bovendien zal de schuldvordering , in geval van vertraging van betaling van een factuur , van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10 % met een minimum van 125 euro (interesten niet inbegrepen, aan 1% per maand) ten titel van conventionele schadevergoeding. De opstartkost, 40% van de geraamde totaalkost, is steeds onmiddellijk betaalbaar (voorschot).

Klachten

Klachten dienen schriftelijk (en aangetekend) op de zetel te worden neergelegd, binnen de 8 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zoniet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website, emailcampagne of ander digitaal product, dienen 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan Digital Studio. Verborgen gebreken (zoals performantieproblemen) dienen 90 dagen na oplevering gemeld te worden.

Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Digital Studio) is Digital Studio vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruitvolgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, hacking, serverproblemen, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Digital Studio, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

Aansprakelijkheid

Aanvullend op de beperkte aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals hierboven vermeld, neemt Digital Studio haar essentiële aansprakelijkheidsverbintenis op. Dit impliceert dat zij verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar kerntaak (afhankelijk van de gegeven opdracht). De aansprakelijkheid van Digital Studio kan nooit groter zijn dan het reeds gefactureerde bedrag van het betreffende onderdeel. Het is mogelijk dat Digital Studio gevraagd wordt om de identiteit of bestanden van de Klant bekend te maken. Wanneer dit verzoek rechtsgeldig is, en past binnen een (gerechtelijk) onderzoek kan Digital Studio deze gegevens bekendmaken aan de verzoekende instelling. Eventuele gerechtskosten, schadevergoedingen, advocaatkosten en andere zijn geheel ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert steeds, ingeval van advertenties of publicaties, dat het voorgestelde materiaal geen schending uitmaakt van de intellectuele eigendom van derden, noch een inbreuk vormt op de openbare orde, goede zeden of andere vigerende regelgeving.

Van Digital Studio kan geen a priori controle verwacht worden. Er kan geen aansprakelijkheid voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van websites of applicaties (‘downtime’).

Vertrouwelijkheid

Beide partijen verplichten zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Digital Studio garandeert ook de vertrouwelijkheid van gegevens via haar ‘Deontologische Code’.

Afwerving

De opdrachtgever zal geen personeelsleden of anderszins aangestelden in dienst nemen (voor eigen rekening of naam), en dit voor een periode van 12 (twaalf) maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het betrokken personeelslid. Neemt men het expersoneelslid, in strijd met deze bepaling, alsnog in dienst binnen de hierboven genoemde periode, dan zal een compensatie ter waarde van het laatste bruto jaarloon van het afgeworven personeelslid betaalbaar zijn aan Digital Studio.

Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast niet het geldige deel van deze voorwaarden aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Inzake betwisting waartoe onze voorwaarden eventueel leiden evenals voor de inning van de verschuldigde bedragen zijn enkel de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.